Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση Τρίτων και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας

Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ. (εφεξής: «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται, στα πλαίσια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία και της επικοινωνίας σας με αυτή (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας σας με αυτή μέσω της ιστοσελίδας της www.xristou.gr – εφεξής: «η ιστοσελίδα»), προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. εργοδότης σας κ.α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικές, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές πληροφορίες, στοιχεία εκπαίδευσης, προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα απασχόλησης, φωτογραφίες, επικοινωνίες σας με την Εταιρεία, και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.

1.2 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας σας ή συνεργασίας του εργοδότη σας με αυτή, εφόσον τέτοια συνεργασία υπάρχει, ενώ η επεξεργασία αυτή ενδέχεται να παρατείνεται και μετά τη λήξη της συνεργασίας αυτής ή και παρά τη μη ύπαρξη τέτοιας συνεργασίας, εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε η Εταιρεία να υποστηρίξει αξιώσεις ή δικαιώματά της.

1.3 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, να λαμβάνει και να παρέχει υπηρεσίες, να αξιολογεί τους αντισυμβαλλομένους της, καθώς και να εκτελεί επιχειρηματικού χαρακτήρα επικοινωνίες.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα σας θα είναι προσβάσιμα στο προσωπικό της Εταιρείας και στους διαχειριστές αυτής, καθώς και στις αρμόδιες αρχές, πελάτες της Εταιρείας και άλλους αντισυμβαλλόμενους της Εταιρείας, τεχνικούς ερευνητές, επιθεωρητές, λογιστές, ελεγκτές, νομικούς συμβούλους, εταιρείες πληροφορικής και τράπεζες .

H Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες μόνο εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί από εφαρμοστέα διάταξη νόμου ή δεσμευτική δικαστική ή άλλη απόφαση.

Στην περίπτωση που για αυτές τις χώρες δεν έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τυχόν διαβίβαση δεδομένων θα λάβει χώρα υπό τις κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει του GDPR, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή συμβατικές ρήτρες μεταξύ της Εταιρείας και του αποδέκτη των δεδομένων αυτών.

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Εταιρεία, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Εταιρεία να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 5.
Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:

(α) συμμορφώνεται με νομικές της υποχρεώσεις,

(β) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ή ικανοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς,

(γ) επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως η ασφάλεια των εγκαταστάσεών, η τήρηση των νομικών/συμβατικών της υποχρεώσεων, η αξιολόγηση των προμηθευτών της, η εκτέλεση επιχειρηματικού τύπου επικοινωνιών και η παροχή υπηρεσιών,

(δ) προβεί σε επεξεργασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας ή/και

(ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η εφαρμογή της σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς μπορεί να μην είναι δυνατή.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ

Λαϊκών Αγώνων 24 – 210 2323166 – info@xristou.gr

Scroll to Top